تبلیغات
سید عارفان شهید سید علی اصغر ربیع نتاج - چیزی ندارم بگم
چیزی ندارم بگم

مــی خواستــم بـزرگ بشـــم

درس بخــونــم

مهنــدس بشـــم

خاکمــــو آبــاد کنـــم

زن بگیــــرم

مادر و پــدرمــو ببــــرم کربــلا

دختـــرمـــو بـزرگــ کنــــم ببـــرمــش پارکــ

تو راه مــدرسه با هـــم حرفـــ بزنیـــم

خیلـــی کارا دوسـت داشتــــم انجـــام بـــدم

خــب نشــــد….!!!

...

بایـــد مــی رفتـــم از مـــادرم، پـــدرم، خاکـــم، نامـوســـم، دختــــــرم و … دفـــاع کنــــم

رفتـــم کـــه دروغ نباشـــه

احتـــــرام کــم نشــه

همــدیگـــرو درکـــ کنیـــم

ریــا از بیـــن بــره

دیگـــه توهیـــن نباشـــه

محتــاج کســـی نبــاشیــم

 

بخشـــی از وصیــت نامه شهیـــد کاظم مهـــدی زاده تخــریــب چـــی عمـلیــات کربــلای یک

ادامه مــطلب
+نوشته شـــده در شنبه 19 مهر 1393ساعــت01:38 ق.ظ تــوسط سید عارفان | نظرات ()