تبلیغات
سید عارفان شهید سید علی اصغر ربیع نتاج - خدا چی می خوره؟
خدا چی می خوره؟

روزی پادشاهی از وزیرش گفت: تو که به خدا اعتقاد داری و این قدر دم از خدا می زنی.من سه تا سوال می پرسم تو به این سوالات جواب بده:

خدا چی می خوره ؟

خدا چی می پوشه؟

خدا چه میکنه؟

وزیر مقداری فکر کرد اما نتوانست جواب دهد و از پادشاه مهلت خواست. وزیر از تمام دانایان شهر پرسید اما نتوانست جواب بگیرد .

یه روز که در راه بود در بیابان به پیرمرد فقیر و چوپان برخورد که لباس های کهنه و مندرس پوشیده .وقتی پیر مرد دید که وزیر خیلی تو فکره علت پرسید وزیر از صحبت کردن با این پیرمرد کراهت داشت اما با اصرار پیرمرد ماجرا را تعریف کرد.پیرمرد گفت من جواب سوالات می دونم. وزیر گفت من از تمام دانایان و ثروتمندان شهر سوال کردم نمیدونستن .تو چوپان فقیر می دونی!

پیرمرد فقیر گفت:

در جواب اینکه"خدا چی می خوره؟" بگو: خدا غصه بندگانشو می خوره.

در جواب اینکه "خدا چی می پوشه؟" بگو:خدا عیب  بندگانشو  می پوشونه.

این دو به پادشاه بگو سومی خودت بعدا" می فهمی. وزیر ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه پیرمرد را احضار کرد و وقتی با او کمی صحبت کرد فهمید او مرد دانایی. لذا لباس وزارت را به این پیرمرد داد و گفت  از این به بعد تو وزیر مایی.

آنگاه پیرمرد به وزیر گفت در جواب اینکه خدا چه می کنه ؟خدا این کارو می کنه. خدا بندگان مخلص خودشو عزیز می کنه.

ادامه مــطلب
+نوشته شـــده در چهارشنبه 6 بهمن 1389ساعــت12:12 ب.ظ تــوسط سید عارفان | نظرات ()